Stappen


Stap 1 Verkennen

In de eerste stap van de Leefbare Straat stellen we samen met de opdrachtgever onszelf de vraag voor wie we het doen. Wie wonen of werken er in de wijk, wat zijn hun belangen en hoe betrekken we hen bij ons project? We maken een ‘Quickscan’ van de projectlocatie op basis van beschikbare databronnen die zowel fysieke als sociale aspecten van de omgeving in beeld brengt. Daarnaast stellen we de waarom-vraag. Wat is de aanleiding van het project en hoe zorgen we ervoor dat we het maximale effect bereiken met onze inspanningen en het beschikbare budget?

Stap 2 Verdiepen

Samen met vakspecialisten stemmen we de kaders af op fysieke en sociale gegevens. Digitale data helpen ons om te bepalen of de geschetste behoefte of probleemstelling daadwerkelijk speelt. Daarnaast stellen data ons in staat om een passende communicatievorm te kiezen en de wijze van participatie vast te stellen. Zo komen we er achter wat er nog meer leeft in de wijk. Door vroegtijdig collega’s van verschillende disciplines te betrekken bij het project ontstaat intern draagvlak. Dat biedt ruimte voor betere ideeën. Wet- en regelgeving stelt eisen aan het projectresultaat. Denk aan het ruimtelijk kwaliteitsniveau. Maar ook het beschikbare budget en bijvoorbeeld politieke doelstellingen bepalen mede het resultaat.

Stap 3 Ontwerpen

Draagvlak is essentieel voor het slagen van een project. Daarom ontwerpen wij altijd samen met belanghebbenden, uiteraard binnen de gestelde kaders. Terugkoppeling met vakspecialisten vindt altijd plaats voordat een volgende stap wordt gezet. Belangen lopen vaak uiteen, maar ervaring leert dat met de juiste aanpak begrip ontstaat voor elkaars behoeften.

Stap 4 Benutten

Wij krijgen energie van plannen die daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het behalen van de doelen, dat is waar wij het voor doen. Daarom houdt een project niet op na de oplevering. Wij plannen kwalitatieve en kwantitatieve monitoring, zodat het beoogde succes inzichtelijk wordt en we eventueel kunnen bijsturen. Uitgangspunt is dat we met elkaar iets maken dat we goed kunnen gebruiken en kunnen beheren of onderhouden.