Berlagelaan (De Bilt)

Aanpassing Berlagelaan

De informatie over dit project is ook te vinden op de website van de gemeente De Bilt. Voor informatie over bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en de contactgegevens van de aannemer verwijzen we u naar de projectpagina. 

Op de Berlagelaan wordt vaak harder gereden dan de toegestane snelheid van 50 km/uur, waardoor onveilige situaties ontstaan. Met behulp van de rijkssubsidie Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 wordt de Berlagelaan de komende tijd aangepast. Informatie over de nieuwe situatie en het ontwerp vindt u onderaan op deze pagina.

Contactpersoon

Gemeente De Bilt

J. Hilligehekken

j.hilligehekken@debilt.nl

Downloads

Lees meer over het project

 • Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

  Eind 2020 heeft de gemeente de subsidie ontvangen. Voor gebruik van de subsidie gelden de volgende randvoorwaarden:
  - Aanbrengen fietsstroken (indien deze niet aanwezig zijn)
  - Aanbrengen veilige kruispunten bij de fietsoversteken
  - Aanbrengen verkeersremmende maatregelen in de vorm van drempels
  - Aanleg van uitritconstructie van/naar zijstraten
  - Het volwaardig afwaarderen van een 50 km/uur-weg naar een 30 km/uur-weg

 • Consequenties nieuwe situatie

  Het ontwerp houdt de volgende aanpassingen in:
  - Aanpassingen betreffen het stuk tussen waar het vrijliggende fietspad overgaat in de Koldeweijlaan en het verkeersplateau bij de Plus (kruising met Leijenseweg)
  - Het vrijliggende fietspad gaat in een vloeiende beweging over in de fietsstrook
  - Met de fietsstroken wordt de rijbaan visueel versmald
  - Er wordt gebruikgemaakt van de huidige asfaltconstructie. De bovenste laag ervan wordt vervangen
  - De zijstraten (woonerven) krijgen uitritconstructies om de voorrang en de veiligheid te verbeteren
  - De drempels in het ontwerp zijn glooiende drempels waar ook een bus of een vrachtwagen overheen kan rijden. De afstand tussen de drempels is bepaald op basis van de hiervoor geldende richtlijnen
  - Er komen twee veilige fietsoversteekplaatsen, uitgevoerd in rood asfalt voor extra duidelijkheid voor automobilisten (bij de kruisingen met de Rietveldlaan en de Koldeweylaan).

  Deze aanpassingen hebben enkele belangrijke consequenties voor aanwonenden en andere weggebruikers. In de huidige situatie is de Berlagelaan een 50 km/uur weg, dit wordt in de voorgestelde situatie een 30 km/uur weg. Om de rijsnelheid daadwerkelijk te verlagen moet de weg ook ingericht worden als 30 km/uur weg. Dit betekent dat er niet meer langs de weg geparkeerd kan worden: de auto’s zouden dan de fietsstrook blokkeren. Het ontwerp is tot stand gekomen volgens het duurzaam veilig-principe, waardoor voor iedere weggebruiker (fiets, auto, etc.) de plaats op de weg duidelijk is. Een duurzaam veilige inrichting betekent ook dat er gehandhaafd kan worden.

  In de nieuwe situatie is parkeren langs de weg niet langer toegestaan. Er is een schetsontwerp met bewoners gedeeld waarop 45 potentiële parkeervakken zijn aangegeven, die alle alleen zijn ingetekend op plekken waar dit verkeerskundig mogelijk en verantwoord is. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen hun voor- en afkeur voor parkeerplekken door te geven. De resultaten zijn verwerkt in het definitieve ontwerp.

 • Vooruitblik en planning

  De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Agterberg B.V. uit Groenekan. De werkzaamheden starten op maandag 27 september en zijn naar verwachting op 5 november 2021 afgerond.

  Informatie over bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden vindt u op de projectpagina van de gemeente De Bilt. Dit geldt ook voor de contactgegevens van de aannemer.