Herinrichting verbindingsweg

Herinrichting verbindingsweg

In een middelgrote gemeente is een ambitie opgesteld voor de herinrichting van een weg die de verschillende dorpskernen met elkaar verbindt.

Aanleiding
Rondom het opknappen van de verbindingsweg speelden binnen de gemeente al verschillende initiatieven. De onderlinge samenhang tussen deze initiatieven was echter niet goed geborgd. Newae is daarom gevraagd om de samenhang te onderzoeken tussen de bestaande initiatieven en de wensen van bewoners en andere betrokkenen.

Scenariostudie
We hebben een projectvoorstel opgesteld voor de uitwerking van 4 scenario’s, ondersteund met meerdere dwarsprofielen, visualisaties en kostenramingen. Dit hebben we gedaan via de stappen van De Leefbare Straat. Hierbij lag de nadruk op het kaart brengen van de wensen van de weggebruikers (omwonenden en ondernemers) en het afstemmen hiervan met de mogelijkheden van de omgeving.

Hoe hebben we stappen van De Leefbare Straat doorlopen?
Per stap van De Leefbare Straat is hieronder beschreven welke werkzaamheden we hebben uitgevoerd, en met welk effect.

 

Meer lezen over onze aanpak?

kijk op www.newae.nl

De Leefbare Straat

 • 1. Verkennen: quickscan, startoverleg, stakeholdernalyse

  Er is een quickscan van de projectlocatie (zowel fysieke als sociale aspecten) uitgevoerd. Ook hebben we een startoverleg met de vakspecialisten van de gemeente gehouden om een helder beeld te krijgen van de achtergrond van in het Ambitiedocument vastgelegde keuzes en om helderheid te krijgen over de (on)mogelijkheden van de omgeving. Tot slot is een stakeholderanalyse uitgevoerd, die ons hielp te bepalen wie betrokken waren bij het project, wie dat zouden moeten zijn maar nog niet waren, en hoe we deze groep het beste konden bereiken.

 • 2. Verdiepen: definiëren ruimtelijke kaders, pitchvideo, enquête

  In de stap 'verdiepen' zijn de (ruimtelijke) kaders gedefinieerd. Dit hebben we gedaan in samenspraak met de inhoudelijke specialisten van de gemeente. Ook hebben we en pitchvideo opgenomen over de aanleiding van de opdracht. Via participatieplatform METT is een enquête verspreid om de wensen van betrokkenen te verzamelen.

  De pitchvideo die we vervolgens op locatie hebben gemaakt was een groot succes: deze is gedeeld op de sociale kanalen van de gemeente en heeft, verwachten we, bijgedragen aan de goede respons op de enquête. • 3. Ontwerpen: opstellen 4 scenario's

  In de stap 'ontwerpen' hebben we de opgehaalde informatie vertaald naar 4 scenario's. Per scenario is een theoretisch dwarsprofiel (inclusief visualisaties) en een SKK-raming met alle investeringskosten en mogelijke risico's opgesteld.